MLYNY a. s. Nitra - 2. ETAPA: Veža MLYNY


Administratívne centrum


Celková prenajímateľná plocha: 4.467,81 m²
Plocha spevnených plôch: 1.300 m²
Podlažná plocha: 8.327,67 m²
Úžitková plocha spolu: 7.505,37 m²
Obostavaný priestor: 28.600 m³
Podlažnosť: 10 nadzemných podlaží
1 podzemné podlažie
Počet parkovacích miest: – 1. p. p.: 27 + ďalšie parkovacie miesta OSC MLYNY
Koeficient zastavanej plochy: 0,55 (0,94)
Koeficient podlažných plôch: 5,9


Fotogaléria