O spoločnosti


 

BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA INŽINIERSKEJ ČINNOSTI
 
Nákupno-zábavné centrum Galéria MLYNY Nitra
 • Posudzovanie vplyvu stavby na životne prostredie - EIA
 • Všeobecný stavebný úrad  - územné rozhodnutie, 
 • Všeobecný stavebný úrad  - stavebné povolenie 
 • Mesto Nitra, špeciálny stavebný úrad (cestný) - stavebné povolenie
 • Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemne komunikácie v Nitre,  stavebne
 • povolenie 
 • Obvodný úrad životného prostredia Nitra ohlásenia drobných stavieb povolenia pre predčasne užívanie časti stavby 
 • Mesto Nitra kolaudačné rozhodnutie špeciálneho stavebného úradu (cestného) 
 • Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre - kolaudačné rozhodnutie špeciálneho stavebného úradu (vodného)-
 • Obvodný úrad životného prostredia Nitra
 
Sconto nábytok Nitra
 • Posudzovanie vplyvu stavby na životné prostredie - EIA
 • Územné rozhodnutie - všeobecný stavebný úrad
 • Stavebné povolenie - všeobecný stavebný úrad  
 • Stavebné povolenie - špeciálny stavebný úrad (cestný) 
 • Mesto Nitra - stavebné povolenie 
 • Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, špeciálny stavebný úrad (cestný) stavebné povolenie 
 • Obvodný úrad životného prostredia Nitra, špeciálny stavebný úrad (vodný) ohlásenia drobných stavieb 
 • Povolenia pre predčasné užívanie časti stavby 
 • Mesto Nitra - kolaudačné rozhodnutie špeciálneho stavebného úradu (cestného)
 • Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre - kolaudačné rozhodnutie špeciálneho stavebného úradu (vodného) 
 • Obvodný úrad životného prostredia Nitra
 
Čerešňový vrch, IBV Klokočina Nitra
 • Súčinnosť pri zmene územného plánu mesta
 • Posudzovanie vplyvu stavby na životné prostredie - EIA
 • Povolenie na odstránenie stavieb územné konanie
 • Prebiehajú nasledujúce konania
 
V procese povoľovania stavieb sa k projektovým dokumentáciám vyjadrujú aj nasledovne inštitúcie, s ktorými spoločnosť bezprostredne komunikuje :
 
 
inštitúcie samosprávy :
 • útvar hlavného architekta
 • útvar životného prostredia (ochrana ovzdušia, ochrana vôd, ochrana
 • prírody a krajiny, ochrana drevín, odpadové hospodárstvo)
 • útvar dopravy
 • útvar správy majetku

inštitúcie štátnej správy :
 • Obvodný úrad životného prostredia (ochrana ovzdušia, ochrana vôd,
 • ochrana prírody a krajiny, odpadové hospodárstvo)
 • Krajský úrad životného prostredia
 • Ministerstvo životného prostredia
 • Obvodný úrad civilnej ochrany a krízového riadenia
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva
 • Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácia
 • Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 • Regionálna sprava ciest
 • Slovenská správa ciest
 • Vyšší územný celok - samosprávny kraj
 • Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru
 • Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru
 • Letecký úrad
 • Krajský pamiatkový úrad
 • Pamiatkový úrad
 • Ministerstvo obrany, správa nehnuteľného majetku a výstavby

správcovia inžinierskych sietí :
 • správa vôd a kanalizácií
 • správca vodného toku
 • správca elektrickej energie
 • správca plynu
 • správcovia telekomunikačných a mediálnych sietí (T-com, Orange, SATRO...)
 

IČ je individuálna ku každej investícii.