Prešov - Priemyselný park Haniská

Lokalita

Mesto Prešov je významným hospodárskym a správnym centrom východného Slovenska. Už v minulosti, historicky od udelenia mestských práv, sa v ňom sústreďovali riadiace činnosti, ktoré mali dosah spočiatku len na okolité mestá a obce, neskôr na celý región. Vyplýva to z jeho geografickej polohy, keďže je postavené na križovatke bývalých významných obchodných ciest.

Výhody:

 • Veľká časť územia je použiteľná skoro okamžite po dopracovaní projektovej dokumentácie na potreby a požiadavky investora.
 • Scelený pozemok, ktorý má jedného vlastníka.
 • Schválený územný plán obce Haniska pre vybudovanie priemyselného parku.
 • Podpora miestneho zastupiteľstva obce Haniska a tiež Prešovského samosprávneho kraja.
 • Vynikajúca alokácia; územie je ľahko dostupné komunikačne a v blízkosti je už dnes diaľničné napojenie (v stredno-dobom výhľade je
 • napojenie na dopravné systémy v Poľsku a Maďarsku).
 • Možnosť zvýšenia rozlohy územia – dokúpenie ďalších pozemkov.
 • Legislatívna a projektová pripravenosť územia aj v širšom zábere - vydané platné územné a stavebné rozhodnutia k výstavbe inžinierskych sietí; jeden z najlepšie pripravený priemyselných parkov na východnom Slovensku pre výstavbu.
 • Poloha a umiestnenie parku medzi dve veľké mestá potencionálnych trhoch produktov.
 • Možná náväznosť na existujúce veľké výrobné celky v regióne.
 • Dostupnosť pracovných síl, hlavne ich dostatok a kvalifikačné predpoklady (Univerzity v Košiciach a Prešove) dávajú parku výhodu oproti iným lokalitám aj v požiadavkách na vzdelanie.
 • Veľký záujem zahraničných investorov na vstup do tohto priemyselného parku.
 • Celé územie parku bolo odňaté v poľnohospodárskeho pôdneho fondu.Na stiahnutie


O projekteVizualizácieDokumentácia pre stavebné povoleniaFotogalériaSituáciaListy vlastníctva a povolenia


Fotogaléria